Installatiehandleiding

Installatievoorbereiding

Er zijn enkele voorwaarden waaraan het computersysteem moet voldoen om OS Optiek te kunnen gebruiken.

Controleer voor de installatie of er een goed werkende back-up van het systeem aanwezig is. Raadpleeg zonodig een systeembeheerder.

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor nieuwe installaties van OS Optiek. Bestaande installaties kunnen eenvoudig vanuit OS Optiek worden bijgewerkt met behulp van de ingebouwde updater.

Minimale systeemeisen

Intel core i3-processor met minimaal 4GB intern-geheugen.

Java

OS Optiek maakt gebruik van Java. OS Optiek heeft vanaf versie 1.5.0 minimaal versie 1.7 van Java nodig. Controleer de aanwezigheid van de Java runtime-omgeving op elk werkstation waarop u gebruik gaat maken van OS Optiek. Open een DOS-venster en controleer de Java-versie als volgt:

 C:\>java -version
 java version "1.7.0_07"
 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_07-b10)
 Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.3-b01, mixed mode, sharing)

Oudere versies van OS Optiek werken niet goed onder Java 1.7. Een update van OS Optiek is de beste optie. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is een eerdere versie van Java noodzakelijk. vanaf versie 1.5.5 werkt OS Optiek ook met Java 1.8

Mocht er geen java aanwezig zijn dan kunt u een nieuwe versie downloaden. Ga daarvoor naar http://www.java.com/nl/.

OCS en .NET

OS Optiek maakt gebruik van de Optiplaza-software voor de koppeling met OCS. Om die software te kunnen gebruiken is de aanwezigheid van een .NET-omgeving op uw systeem vereist.

Installatie OS Optiek

Door setup.exe uit te voeren start de installatie van OS Optiek.

Stap 1 - Waarschuwing van Windows

waarschuwing

Stap 2 - Welkom

welkom

Stap 3 - Licentie

licentie

Stap 4 - Installatiedirectory

locatie

Stap 5 - OS Optiek opnemen in het startmenu

startmenu

Stap 6 - Voortgang van de installatie

voortgang

Stap 7 - Installatie gereed

voltooid

De installatie van OS Optiek is voltooid. Klik op 'Voltooien'.

OS Optiek op het netwerk installeren

We beschrijven hier de meest eenvoudige wijze om OS Optiek op meerdere werkstations te kunnen gebruiken. Overleg met uw systeembeheerder voordat u deze installatie gaat uitvoeren Met server bedoelen we het computersysteem waarop de MySQL-database van OS Optiek draait. Met werkstations bedoelen we de computersystemen waarop u gebruik maakt van OS Optiek. Als het nodig is kunt u op de server ook gebruik maken van OS Optiek. Deze optie geniet echter niet onze voorkeur.

Stap 1 - Installatie op de server

Installeer OS Optiek op normale wijze, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Installatie OS Optiek'. Standaard zal de installatie uitgevoerd worden in de map 'C:\Program Files\OS Optiek\'.

Op een 64-bit besturingssysteem staat OS Optiek standaard in de map 'C:\Program Files (x86)\OS Optiek\'.

Stap 2 – Installeer MySQL als service in Windows

Laat MySQL draaien als service onder Windows, zodat de database ook opstart bij het opstarten van de server. Open een DOS-venster en voer de volgende stappen uit:

C:\>CD C:\Program Files\OS Optiek\mysql\bin
C:\Program Files\OS Optiek\mysql\bin>mysqld.exe -install
Service successfully installed.

Maak nu in de map C:\WINDOWS het bestand 'my.ini' aan met daarin de volgende regels:

my.ini
 [mysqld]
 port=3307
 datadir=C:\Program Files\OS Optiek\mysql\data\
 basedir=C:\Program Files\OS Optiek\mysql\

Gebruik de toetscombinatie Ctrl-Alt-Del om 'Windows Taakbeheer' te starten en controleer op het tabblad processen of 'mysqld.exe' actief is. Zo ja, stop dit proces door het te selecteren en vervolgens te klikken op 'Proces beëindigen'.

Start nu als volgt de service op:

C:\Program Files\OS Optiek\mysql\bin>NET START MySQL
The MySQL service is starting.
The MySQL service was started successfully.

Stap 3 – Aanmaken database gebruiker

Maak een gebruiker aan in MySQL met voldoende rechten om vanaf elk werkstation in het netwerk toegang te krijgen tot de database. Ga als volgt te werk:

C:\Program Files\OS Optiek\mysql\bin>mysql -u root -p –-port=3307 osoptiek
Enter password: osoptiek
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 4.0.21-debug

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'osoptiek'@'%'
  -> IDENTIFIED BY 'osoptiek' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
mysql> quit
Bye

Stap 4 – Database-instelling in OS Optiek aanpassen

Open met een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok) het bestandje 'database.properties' in de map '…OS Optiek\config'.

database.password=osoptiek
database.url=jdbc:mysql://x.x.x.x:3307/osoptiek?autoReconnect=true
database.username=osoptiek

flush.invoices = false
flush.period = 0

Wijzig in de 'database.url' de waarde 'localhost' in de hostnaam of het ip-adres van de server. Wijzig de 'database.username' van 'root' naar 'osoptiek'. Sla het bestand op en start OS Optiek om uw instellingen te testen. Mocht OS Optiek niet opstarten,dan verschijnt er na verloop van tijd een foutmelding. Klik op 'Annuleren' en controleer de hierboven beschreven stappen.

Stap 5 – Koppeling naar OS Optiek op de werkstations

Het is niet nodig om OS Optiek op de werkstations te installeren. Een snelkoppeling naar OS Optiek op de server is voldoende.

Deel op de server de programmamap van OS Optiek. Maak vervolgens op de werkstations een Netwerkverbinding aan (bijvoorbeeld O:\) die verwijst naar de gedeelde programmamap van OS Optiek op de server.

Maak op de het bureaublad van de werkstations snelkoppelingen naar OS Optiek. Ga daarvoor naar de server en kopieer de snelkoppelingen die op het bureaublad staan naar de gedeelde programmamap van OS Optiek. Ga vervolgens naar het werkstation en kopieer de snelkoppelingen naar het bureaublad. Klik met de rechter muisknop op de snelkoppeling en kies 'Eigenschappen'. Pas daar het pad aan in het vak 'Beginnen in'. Zie onderstaande afbeelding.

Eigenschappen snelkoppeling

Stap 6 – Instellingen controleren OS Optiek

Als een klant aangepaste rapporten heeft dan worden deze gekoppeld via een hard pad, c:\Program Files\OS Optiek\report\XX\XX.XX
Dit gaat fout als er vanaf een werkstation geprint wordt en is op te lossen door c:\Program Files\OS Optiek\ weg te halen.
Verander het rapport onder opties/print dus naar: report\XX\XX.XX

Firewall instellingen

Om in een netwerkomgeving verbinding te kunnen maken met de MySQL-server, is het noodzakelijk om op de machine waar de database draait toegang te verlenen tot mysqld.exe en/of tot de poort waarop de MySQL-server actief is.

Het aanbrengen van veranderingen in uw firewall kan gevolgen hebben voor de veiligheid van u systeem en uw gegevens. Raadpleeg zonodig een systeembeheerder.

Windows Firewall

Controleer als volgt of u gebruik maakt van de Windows Firewall:

 1. Kies in het menu 'Start' voor 'Configuratiescherm'
 2. Kies 'Beveiligingscentrum'
 3. Kies 'Windows Firewall'
 4. Op het eerste tabblad ('Algemeen') ziet u of de Windows Firewall ingeschakeld is.

Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt u vermoedelijk gebruik van een andere firewall en kunt u de rest van deze instructies met betrekking tot de Windows Firewall overslaan. Indien u wel gebruik maakt van de Windows Firewall, controleer dan of mysqld.exe voorkomt als uitzondering in de lijst van 'Programma's en services' op het tabblad 'Uitzonderingen'. Ga daarvoor als volgt te werk:

 1. Controleer of op het tabblad 'Algemeen' het vinkje uitstaat bij 'Geen uitzonderingen toestaan'.
 2. Ga naar het tabblad 'Uitzonderingen'
 3. Controleer in de lijst 'Programma's en services' of mysqld ( of mysqld.exe) voorkomt en voorzien is van een vinkje.

Indien dit inderdaad het geval is, dan hebben de werkstations in het netwerk de mogelijkheid om gebruik te maken van de MySQL-server op deze machine en hoeft u verder niets te configureren. Sla de rest van deze instructies over de Windows Firewall over. Indien mysqld(.exe) nog niet als uitzondering voorkomt in de lijst gaat u als volgt te werk:

 1. Kies 'Programma toevoegen…'
 2. Kies 'Bladeren…' en ga in de 'OS Optiek' directory naar mysql\bin en kies voor mysqld.exe
 3. Kies voor 'Ok' om terug te keren naar de lijst met uitzonderingen
 4. Als alles goed is gegaan komt mysqld nu voor in deze lijst. Kies voor 'Ok' en sluit het 'Beveiligingscentrum'

Deze handleiding

Document

Versie: 0.4 - Datum: 18 september 2012 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Aanvulling snelkoppeling werkstations, 64-bits OS en Java versie 1.7.

Versie: 0.3 - Datum: 26 augustus 2009 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Nieuw NSIS installatieprogramma

Versie: 0.2.2 - Datum: 5 december 2006 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Kleine correcties en aanvullingen

Versie: 0.2.1 - Datum: 5 mei 2008 - Gewijzigd door: Martijn Vermue
Correctie bestandspaden MySQL

Versie: 0.2.0 - Datum: 5 mei 2008 - Gewijzigd door: Arthur Buijs
Toevoeging netwerkinstallatie

Versie: 0.1.0 - Datum: 5 mei 2008 - Gewijzigd door: Martijn Vermue
Eerste versie

Disclaimer

Deze handleiding is steeds in ontwikkeling. Uiteraard doet iedereen zijn/haar uiterste best om deze handleiding zo goed mogelijk te maken. Desondanks is er geen enkele reden om aan te nemen dat de hier aangeboden informatie juist is. Het gebruik van de handleiding is geheel voor eigen risico.

Copyright

Deze handleiding is Copyright © 2006-2012 van de auteurs zoals hierboven vermeld. Deze handleiding mag gedistribueerd worden en/of gewijzigd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License, versie 3.0 of later (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Alle handelsmerken in deze handleiding behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen / suggesties

Heeft u een (schrijf-)fout gevonden, is de uitleg onduidelijk of zijn we iets vergeten uit te leggen? Wij kunnen uw hulp gebruiken bij het uitbreiden en verbeteren van de documentatie van OS Optiek.

Stuur opmerkingen of suggesties naar support@oo2.nl

documentatie/installatie.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/03 09:05 door admin
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0